Szanowni Państwo,


20 października 2023 roku, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji będzie obchodził Światowy Dzień Osteoporozy, kontynuując tradycję upowszechniania wiedzy na temat tej powszechnej i poważnej choroby, która towarzyszy szybko starzejącej się populacji Polski i Europy.


Konferencja Światowy Dzień Osteoporozy organizowana jest w ramach projektu „Program Profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii

i Rehabilitacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Celem naszych działań jest przedstawienie narastającego problemu złamań osteoporotycznych i możliwości skutecznej profilaktyki oraz prewencji złamań.

Nasza konferencja uzyskała Patronat Honorowy Minister Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Program konferencji został przygotowany przez zespół naszych ekspertów i jest adresowany do szerokiej grupy odbiorców, w tym pacjentów, profesjonalistów zdrowia oraz przedstawicieli mediów.Naszym głównym celem jest podniesienie świadomości wśród różnych grup społeczeństwa, zwłaszcza w kontekście starzejącej się populacji Polski i Europy, na temat narastającego problemu złamań osteoporotycznych. Jednocześnie staramy się przedstawić skuteczne strategie profilaktyki i prewencji tej choroby. Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych, włączając w to pacjentów, profesjonalistów medycznych oraz przedstawicieli mediów. Naszym celem jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców i dostarczenie im niezbędnej wiedzy na temat osteoporozy oraz sposobów jej zapobiegania i leczenia.


Program konferencji został opracowany przez nasz zespół ekspertów, którzy są najlepszymi specjalistami w dziedzinie osteoporozy. Pracownicy Biura Projektów POWER oraz Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji wspólnie przygotowali to wydarzenie.


Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy.

O udziale w części stacjonarnej w Auli Instytutu decyduje wybór dokonany przez uczestnika

i kolejność zgłoszeń. Dla większej liczby zainteresowanych zapewniamy dostęp online.


Serdecznie zapraszamy

Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

Konsultant Krajowy

w dziedzinie reumatologii,

Kierownik Kliniki

Wczesnego Zapalenia Stawów

Kierownik Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRIR

Data i miejsce konferencji

Światowy Dzień Osteoporozy - udział stacjonarny

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

Aula 1p.

Transmisja online odbyła się 20 października 2023 r.

Światowy Dzień Osteoporozy - online

Światowy Dzień Osteoporozy

20 października 2023 roku

godz. 09:30 - 14:30

* Uprzejmie informujemy o obowiązku noszenia maseczek na terenie Instytutu

Link do transmisji otrzymasz po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego

Program Światowego Dnia Osteoporozy

Światowy Dzień Osteoporozy 2023

09:30 - 10:00 Poranny poczęstunek dla uczestników konferencji

10:00 - 10:30 Otwarcie Światowego Dnia Osteoporozy

Dr n. med. Marek Tombarkiewicz

Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji


Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii


Dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR

Kierownik Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki


10:30 - 11:00 Osteoporoza – co wiemy o tej chorobie

Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

Dr n. med. Bożena Jaszczyk

kierownik poradni osteoporotycznej

Prof. dr hab. n. med Jarosław Pinkas

Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego

Szymon Chrostowski

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

Konsultant Krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Dr hab. n. med. Robert Olszewski prof. NIGRiR

Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

11:00 - 11:30 Co możesz dla siebie zrobić? Zalecenia dietetyczno – rehabilitacyjne

12:00 - 12:30 Koalicja na rzecz osteoporozy

12:30 - 13:00 Wystąpienie Prezesa Fundacji Wygrajmy Zdrowie

13:00 - 13:30 Złamania osteoporotyczne

13:30 - 14:00 Podsumowanie oraz zamknięcie Konferencji

IconIconIconIconIconIconIconIcon

14:00 - 14:30 Lunch

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu

„Program profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

tel. 22 67 09 577

e-mail: osteoporoza@spartanska.pl

Icon Icon

Sesja naukowa

Prowadzący:

Icon

Dr n. med. Marek Tombarkiewicz

Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji


Katarzyna Sójka

Minister Zdrowia


Bartłomiej Chmielowiec

Rzecznik Praw Pacjenta

IconIcon

w zakresie osteoporozy

11:30 - 12:00 Przerwa kawowa

Formularz zgłoszeniowy

Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Icon

Patronat honorowy

Image Image

Patroni konferencji

Image

2023 Wszelkie prawa zastrzeżone

Obsługę techniczną konferencji zapewnia:

Dane osobowe

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.1460, z późn. zm.);

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.1460, z późn. zm.),

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Program profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”,w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.4.

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15 (nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt - Program profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków„REF”, 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1 oraz Fundacja aktywności społeczno-ekonomicznej(FASE), ul. Adama Branickiego 14/3, 02-972 Warszawa.

5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.

Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.5.

Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.

8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

11. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@spartanska.pl lub z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@mfipr.gov.pl którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

12. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.