Szanowni Państwo,


z okazji Światowego Dnia Osteoporozy zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problematyką zdrowotną, w tym naszych pacjentów, profesjonalistów zdrowia, fizjoterapeutów, pielęgniarki oraz osoby, których działania mogą przyczynić się do ograniczenia liczby złamań osteoporotycznych w naszym kraju, na konferencję edukacyjno-naukową organizowaną w dniu 20 października 2022 roku w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie przez Zespół Programu Profilaktyki Osteoporozy POWER oraz Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji realizuje projekt pn. „Program Profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Nasza konferencja uzyskała patronat Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego

Celem naszych działań jest z jednej strony przedstawienie szerokim grupom społecznym narastającego problemu złamań osteoporotycznych w szybko starzejącej się populacji Polski i Europy, z drugiej zaś wskazanie możliwości skutecznej profilaktyki tej choroby,

a w szczególności prewencji złamań.


Program konferencji przygotowany został

przez zespół naszych najlepszych ekspertów

we współpracy z Fundacją Wygrajmy Zdrowie.


Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy.

O udziale w części stacjonarnej w Auli Instytutu decyduje wybór dokonany przez uczestnika

i kolejność zgłoszeń. Dla większej liczby zainteresowanych zapewniamy dostęp online.


Serdecznie zapraszamy

Prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

Kierownik Merytoryczny Programu Profilaktyki Osteoporozy przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Kierownik Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRIR

Data i miejsce konferencji

Światowy Dzień Osteoporozy

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. prof. dr. hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

Aula 1p.

Transmisja online

Światowy Dzień Osteoporozy

Światowy Dzień Osteoporozy

20 października 2023 roku

godz. 09:40 - 12:30

* Uprzejmie informujemy o obowiązku noszenia maseczek na terenie Instytutu

Program Światowego Dnia Osteoporozy

Światowy Dzień Osteoporozy

09:40 - 10:00 Poranny poczęstunek dla uczestników i gości Konferencji

10:00 - 10:10 Otwarcie Światowego Dnia Osteoporozy

Dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

Pełnomocnik Dyrektora ds. naukowych


Dr n. ekon. Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

10:10 - 10:30 Osteoporoza – co wiemy o tej chorobie

Prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska

Dr n. o zdr. Teresa Sadura-Sieklucka

Dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki NIGRiR

Pan Szymon Chrostowski

Dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR

10:30 - 10:50 Rola witaminy D3 w osteoporozie

10:50 - 11:10 Znaczenie rehabilitacji w prewencji upadków i złamań

11:10 - 11:30 Osteoporoza w chorobach nowotworowych

11:30 - 11:50 Wystąpienie Prezesa Fundacji Wygrajmy Zdrowie

11:50 - 12:00 Podsumowanie oraz zamknięcie Konferencji

IconIconIconIconIconIconIconIcon

12:00 - 12:30 Poczęstunek

12:30 - 13:00 Konferencja prasowa

Prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska

Dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki NIGRiR

Dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR

Pan Szymon Chrostowski - Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie

IconIconIconIconIcon

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu

„Program profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

tel. 22 67 09 577

e-mail: osteoporoza@spartanska.pl

Icon

Formularz zgłoszeniowy

Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Patronat honorowy

Patroni konferencji

2023 Wszelkie prawa zastrzeżone

Obsługę techniczną konferencji zapewnia:

Dane osobowe

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.1460, z późn. zm.);

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.1460, z późn. zm.),

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Program profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”,w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.4.

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15 (nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt - Program profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków„REF”, 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1 oraz Fundacja aktywności społeczno-ekonomicznej(FASE), ul. Adama Branickiego 14/3, 02-972 Warszawa.

5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.

Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.5.

Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.

8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

11. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@spartanska.pl lub z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@mfipr.gov.pl którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

12. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.